Vishnu Sahasranamam lyrics

Om Shuklam Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthaya Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham Parasharathmajam Vanda Shukathathum Thaponidhim Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanava Namovai Brahmanidhaya Vasishtaya Namonamaha Avikaraya Shuddhaya Nithyaya Paramathmana Sadhaika Roopa Roopaya Vishnava Sarvajishnava Yasya Smarana Mathrana Janma Samsara Bandhanath Vimuchyatha Namas Thasmai Vishnava Prabha Vishanva Om Namo Vishnava Praba Vishnava. 5 Shree Vaisham Payana Uvacha Shruthva Dharmana Sashana Pavananicha Sarvashaha Yudhishtara Shanthanavam Punaravabya Bashatha Yudhishtira Uvacha Kimakam Daivatham Loke Kim Vapyekam Parayanam Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Manava Shubam Go Dharma Sarva Dharmanam Bhavatha Paramo Mathaha Kim Japan Muchyatha Janthur Janma Samsara Bandhanath Shree Bheeshma Uvacha Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam Sthuvan Nama Sahasrana Purusha Saththo Thithaha Thameva Char Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam Dhayayan Sthuvan Namasyamsha Yajamanas Thamevacha 10 Anadhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram Lokadhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukka Thigo Bhavath Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokanam Keerthivardhanam Lokanatham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam Esha Ma Sarvadharmanam Dharmodhi Kathamo Mathaha Yath Bhakthya Pundari Kaksham Sthavai Rar-Chan Nara Ssatha Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parayanam Pavithram Pavithram Yo Mangalanancha Mangalam Daivatham Davathanancha Bhoothanam Yovyaya Pitha 15 Yatha Sarvani Bhoothani Bhavanthyadhi Yugagama Yasmimscha Pralayam Yanthi Punarava Yugakshaya Thasya Loka Pradhanasya Jagan-Nadhasya Bhoopatha Vishnor Nama Sahasrm Ma Srunu Papa Bhayapaham Yani Namani Gounani Vikyathani Mahathmanaha Rushibhi Parigeerthani Thani Vakshayami Bhoothaya Rushirnamnam Sahasrasya Vadhavyaso Mahamunihi Chchando-Nushtup Thadha Dhavo Bhaghavan Dhavagee-Suthaha Amrutham Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhavaki Nandhanaha Thrisama Hrudhayam Thasya Shanthyartha Viniyujyathe 20 Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabhavishum Mahaswaram Anaika Roopa Dhaithyantham Namami Purushoth-Thamam Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranama Sthothra Mahamanthrasya Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi Anushtup Ch-Chandaha Sri Mahavishnu Paramathma Sirman Narayano Davatha Amrutham Shoothbavo Banurithi Beejam Davakee Nandhan Srashtathi Sakthihi Uthbava Kshobhano Dava Ithi Paramo Manthraha Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam Sharngadhanva Gadhadhara Ithyasthram Radhangapani Rakshobhya Ithi Nathram Thrisama Samaka Samathi Kavacham Aanandam Parbrahmathi Yonihi Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha Sri Viswaroopa Ithi Dhyanam Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Japa Viniyogaha Dhyanam Ksheerodhanvath Pradhasa Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthikanam Malak Lupthasanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach Chandra Sauryau Cha Nathra Karnavasa Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami Shaanthakaram Bhujagasayanam Padhmanabham Surasam Vishwadharam Gaganasadhrusham Magavarnam Subhangam Lakshmi Kantham Kamalanayanam Yogihrudhyana Gamyam Vandha Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasa Chathurbhujam 5 Chayayam Parijathasya Hama Simhasano Parihi Aasina Mam-Bhutha-Shyama-Mayadaksha Malankrutham Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye Om Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo avacha Yogo Yoga Vitham Natha Prdhana Purusheshwaraha Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5 Apprayo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha Prabhuth Shrikuthama Pavithrm Manglam Param Eashana Pranadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha Anuththamo Duradarsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10 Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha Vasur Vasumanas Sathya Samathma Sammitha-Samaha Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha Vedo Veda Vidhav Yango Vedango Vedvith Kavihi Loka Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15 Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha Vadyo Vaidyas-Sada-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu Atheendriyo Mahamayo Mahothsaho Mahabalaha Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi Anir Deshya Vabhu Shreema-Namayathma Maha-Thri-Dhruk Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi Aniruddas Surananndo Govindo Gvindam Pathihi 20 Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha Hiranya Nabhas Suthapa Padmanabha Prajapthihi Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhatha Sandhimam-Stiraha Ajo Durmarshanas-Shastha Vishruthatma Surariha Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha Nimisho Nimishas Sragvi Vachaspathi Rutharathee Agraneer Gramanee Shreeman Nyayo Natha Sameeranaha Sahasra Murtha Vishvatma Sahas-Rakshas-Sahasrapath Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25 Suprasada Prasanathma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha Varthano Varthamanaksha Vivikta Shruth Sagaraha Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha Ojas-Thajo Dhyuuthidhara Prakashatma Pratapanaha Ruddhas Spashta-Ksharo Manthra-Chandramshur Bhaskarathdhyuthihi 30 Amrutham Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parakramaha Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pavano Nalaha Kamaha Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith Ishto Vishishta Thistashta Shikandi Nahursho Vrushaha Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha Achyutha Prathitha Pranaha Pranatho Vasuvanujaha Apam-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35 Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau Vahanaha Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Janaswaraha Anukoola Shathavartha Padmi Padma Nibhekshanaha Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth Maharthrir Ruthro Vruthathma Mahaksho Garudadvajaha Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi Sarva Lakshana Lakshaayo Lakshmivan Samithanjayaha Viksharo Rohitho Margo Hathur Damodara Sahaha Maheetharo Mahabhogo Vegavanami Thashanaha 40 Uthbhava Shobhano Dava Shreegarba Parmeshvaraha Karanam Karanam Kartha Vikartha Gahnoguhaha Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha Ramo Viramo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha Veera Shakthimatham Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha Vaikunta Purusha Prana Pranadha Pranava Prathuhu Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45 Vishthara Sthavaras-Sthanu Pramanam Beejama Vyayam Artho Nartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhanaha Anirvinna Sthavishtobua Dharmayubo Mahamakaha Nakshathra Namir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha Yagaa Ejyo Mahajyascha Krathu Sathram Sathangkadhihi Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth Manoharo Jithakrodho Virabahur Vitharanaha Swapna Swavasho Vyapi Naikathma Naik Karmakruth Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50 Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam Avignatha Sahasramshur Vidhata Krutha Lakshanaha Gapasthinami Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha Aadi Davo Mahadavo Davasho Devabruthguruhu Uththaro Gopathir Goptha Gnankamya Purathanaha Sharira Bhoothabruth Bhoktha Kapindro Purdakshinaha Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama Vinayo Jaya Sathyando Darshaha Sathvatham Pathihi Jeevo Vinayitha-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55 Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha Maharshi Kapila Acharya Kritagao Metini Pathihi Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu Maha Varaho Govinda Sushenah Kanaka-Ngadhi Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadhadharaha Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanaha Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60 Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha Divas-Sprug Sarva-Drug-Vyaso Vachaspathi-Rayonijaha Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam Shubaangah Shaantidha Srashta Kumudhah Kuvaleshayaha Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha Sreevatsa-Vaksha Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65 Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha Vichitaatma Vidhayaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha Archishma-Narchita Kumbho Vishudhaatma Vishodhanaha Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70 Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragaha Maha-Krathur Mahayajva Mahayagno Maha Havihi Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha Purna Purayitha Punya Punya Keerti Ranamayaha Manojavas Theerthagaro Vasuradha Vasupradhaha Vasupradho Vasudevo Vasur Vasumana-Havihi Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75 Bhootavaso Vasudevo Sarvasu Nilayo Nalaha Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dhaparajitaha Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha Suvarnavarno Hemaango Varangash Santha Nangathi Veeraha Visham Shoonyo Drutashee Rachalas Chalaha Amani Mandho Manyo Lokswami Trilokdhruk Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dhara-Dharaha 80 Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudam Varaha Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadha-Grajaha Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapat Samavarto Nivruttatma Durjayo Duradikramaha Dhurilabo Durgamo Durgo Duravaso Durariha Shubaango Lokasaranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha Indra Karma Mahakarma Krutakarma Krutagamaha Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85 Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha Mahahrudho Mahakartho Mahabhootho Mahanidhihi Kumudha Kundhara Kundha Parjanya Pavano Nilaha Amrutasho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrutapanaha Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Chanuraan-Dhranishoo Dhanaha Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayanashanaha Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mahan Adhruta Svadruta Svasya Pragvamso Vamsa-Vardhanaha 90 Bharabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-Kamadhaha Ashrama Shramana Kshama Suparno Vayu Vahanaha Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayita Damaha Aparajita Sarvashaho Niyantha Niyamo Yamaha Satvavaan Satvika Satya Satya Dharma Parayanaha Abhipr aya Priyar Horha Priyakrit Preetivardhanaha Vihaya Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu Ravir Virochana Surya Savitha Ravi-Lochanaha Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha Anirvirna Sadhamasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95 Sanat Sanat-Anamah Kapila Kapiravyaha Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha Shabdhatika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminam Varaha Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha Uttarano Dushkruthiha Punyo Dur-Swapna Nashanaha Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bayapahaha Chathurasro Gabheerathma Ivdhisho Vyadhsho Dhisaha 100 Anathir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchirangadhaha Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Parakramaha Adara Nilayo Dhatha Pushpa Hasa Praja-Garaha Urdhvaga Satpata Chara Pranadha Pranava Pranaha Pramanam Prana Nilaya Pranabrut Prana Jivanaha Tatvam Tatva Videkatma Janma Mrutyu Jarathigaha Bhoorbhuva Svastha-Srusthara Savita Prapitamahaha Yogao Yagaapatir Yajva Yagnango Yagna Vahanaha Yagaabrudth Yagaakruth Yagaee Yagaabhug Yagaa Sadhanaha Yagnandha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannadha Evacha Atmayoni Svayam Jato Vaikhana Samagayanaha Devaki Nandhana Shruasta Kshideesha Papa Nashanaha Sanghabrun Nandagi Chakri Sharnga Dhanva Gadha Dharaha Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanayudhaha Sarva Prharanayudha Om Nama Ithi Vana Mali Gadhi Sharngi Shangi Chakri Chanandhagi Shreeman Narayano Vishnur Vasudeva Abhirakshathu 108 (Repeat Three Times) Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mahatmanaha Namnam Sahasram Divyanam Asheshena Prakeertitham Ya Idham Shrunuya Nityam Yaschabhi Parikeertayath Nashubam Prapnuyath Kimchit Somutraha-Cha-Manavaha Vedhaantago Bhramana-Syat Kshatriyo Vijayee Bhavet Vaishyo Dhana Samruta-Syat Shoodhra Sukha-Mavapnuyat Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthmapnuyath Kama-Navapnuyat Kami Prajarti Chapnuyat Prajam Bhaktiman Ya Sathodhdaya Shuchi-Sthagahamanasaha Sahasram Vasudevasya Namna-Metath Prakeertayedh 5 Yasha Prapnoti Vipulam Yadhi Pradhanya-Mevacha Achalam Shriya Mapnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam Nabhayam Kvachitapnoti Veeryam Tejascha Vindhati Bhavat-Yarogo Dyutiman Bala Roopa Gunanvitaha Rogarto Muchyate Rogath Baddho Muchyetha Bhandhanaath Bhayan Muchyeta Bheethasthu Muchyetapana apataha Durgan-Yadhitharat-Yashu Purusha Purushotamam Stuvan Nama Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha Vasudevashrayo Martyo Vasudeva Parayanaha Sarva Papa Vishuddhatma Yadhi Brahma Sanathanam 10 Na Vasudeva Bhaktana-Mashubham Vidhyate Kvachith Janma Mrutyu Jara Vyadhi Bhayam Naivo Pajayathe Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha Yujyetatma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi Nakrodho Na Cha Matsaryam Na Lobho Nashubha Pathihi Bhavanthi Kruta Punyanam Bhaktanam Purushottame Dhyausa Chandhrarka Nakshtra Kamdhisho Bhoor Mahodatihi Vasudevasya Veeryena Vidrutani Mahatmanaha Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam Jagathvasa Varthathatham Krushnasya Sasarasaram 15 Indhriyani Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi Vasudevatmakan Yahoohu Kshetram Kshetrangya Evacha Sarvakamana Machara Prathamam Parikalphithaha Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha Jangama Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam Yogo Gyanam Tada Saankhyam Vidhya Shilpadhi Karmacha Vedha Shaastrani Vigyana Metat Sarvam Janardhanath Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha Treen Lokan Vyapata Bhootatma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20 Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyasena Keertidam Padathya Ichchat Purusha Shraeya Prapthum Sukhani Cha Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu Vapuyayam Bhajanthiye Pushkaraksham Nadheyanti Parabhavam Nadheyanti Parabhava Om Nam Iti Arjuna Uvacha Padma Patra Vishalaksha Padmanabha Surottama Bhaktanam Anuraktanam Trata Bhava Janardhana Shree Bhagavan Uvacha Yo Maam Nama Shahasrena Shtotu Michathi Pandava Sohamakena Slokena Stuta Evana Sumshayaha Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi Vyasa Uvacha Vasanaadh Vasudevasya Vasitam Bhuvanatrayam Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe Sri Vasudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25 Parvat Uvacha Kenopayena Lakhuna Visnor Nama Sahasrakam Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho Ishwara Uvacha Shreerama Rama Ramathi Rama Rame Manorama Sahasra Nama Thattulyam Rama Nama Varanana (Repeat This Verse Three Times) Shree Rama Nama Varanana Om Nama Ithi Brahmo Uvacha Namo Swananthaya Sahasra Murthaya Shasra Padakshi Siroru Bahave Sahasra Namne Purushaya Saswate Sahasr Kodi Yugadarine Namaha Sahasra Kodi Yuga Darine Nam Om Nama Ithi Sanjaya Uvacha Etra Yogeshwara Krishno Yatra Partho Dhanur Dharaha Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama Shree Bhagavan Uvacha Ananya Shinttha Yantoma Yejana Paryu Pasathe Tesham Nityabhiyuktanam Yogakshemam Vahamyaham 30 Paritranaya Sadhunam Vinashaya Cha Dhushkrutam Dharma Samsathapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge Arta Vishanna Shithilascha Bheetha Koreshu Cha Vyathishu Vartamanaha Samkeertya Narayana Shabta Matram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu Kayena Vacha Manasendriyerva Budhyatma Nava Prakruta Swabhavath Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narayanayetu Samarpayami.

Movie Info

  • Singers

   M.S Subbulakshmi
  • Lyricists

   NR
  • Music Directors

   NA
  • Mood/Type

   Bhajan

  • Views

   454417

  • Purchase Track

Comments

Purchase Tracks