Jai Jagdish Hare lyrics

Anand Math Lyrics

Hare muraare madhu kaiTabha haare gopaala govinda mukunda shaure pralaya payodhi jale, dhrutavan asi vedam vihita vahitra charitram akhedam keshava, dh^Rta mina sharira, jaya jagadisha hare keshava, dhruta mina sharira, jaya jagadisha hare chalayasi vikramane, balim adbhuta vamana pada nakha nira janita jana pavana keshava, dh^Rta vamana rupa, jaya jagadisha hare vitarasi dikshu rane, dik-pati kamaniyam dasha-mukha mouli balim ramaniyam keshava, dh^Rta rama sharira, jaya jagadisha hare nindasi yajnya vider-ahaha shruti jatam sadaya hrudaya darshita pashu ghatam keshava, dh^Rta buddha sharira, jaya jagadisha hare mlechcha nivaha nidhane kalayasi karavalam dhumaketum iva kimapi karalam keshava, dh^Rta kalki sharira, jaya jagadisha hare

Comments

Purchase Tracks

// Copy and paste the below code snippet inside the section of your website