Vishnu Sahasranamam lyrics

Vishnu Sahasranamam Lyrics

Om Shukl�m Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthay� Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham Parasharathmajam Vand� Shukath�thum Thaponidhim Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanav� Namovai Brahmanidhay� V�sishtaya Namonamaha Avik�raya Shuddh�ya Nithy�ya Paramathman� Sadhaika Roopa Roopaya Vishnav� Sarvajishnav� Yasya Smarana Mathr�na Janma Samsara Bandhan�th Vimuchyath� Namas Thasmai Vishnav� Prabha Vishanv� Om Namo Vishnav� Praba Vishnav�. 5 Shree Vaisham P�yana Uvacha Shruthv� Dharm�na S�sh�na P�vananicha Sarvashaha Yudhishtara Shanthanavam Punar�v�bya Bashatha Yudhishtira Uvacha Kim�kam Daivatham Loke Kim V�pyekam Par�yanam Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur M�nav� Shubam Go Dharma Sarva Dharm�nam Bhavatha Paramo Mathaha Kim Japan Muchyath� Janthur Janma Sams�ra Bandhan�th Shree Bheeshm� Uvacha Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam Sthuvan N�ma Sahasr�na Purusha Saththo Thithaha Thameva Ch�r Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam Dhay�yan Sthuvan Namasyamsha Yajam�nas Thamevacha 10 An�dhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram Lok�dhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukk� Thigo Bhav�th Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lok�n�m Keerthivardhanam Lokan�tham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam Esha M� Sarvadharm�n�m Dharmodhi Kathamo Mathaha Yath Bhakthy� Pundari K�ksham Sthavai Rar-Ch�n Nara Ssatha Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Par�yanam Pavithr�m Pavithram Yo Mangal�n�ncha Mangalam Daivatham D�vath�n�ncha Bhooth�n�m Yovyaya Pith� 15 Yatha Sarv�ni Bhooth�ni Bhavanthy�dhi Yug�gam� Yasmimscha Pralayam Y�nthi Punar�va Yugakshay� Thasya Loka Pradh�nasya Jagan-N�dhasya Bhoopath� Vishnor Nama Sahasrm M� Srunu P�pa Bhay�paham Y�ni N�m�ni Goun�ni Viky�th�ni Mah�thmanaha Rushibhi Parigeerth�ni Th�ni Vaksh�y�mi Bhoothay� Rushirn�mn�m Sahasrasya V�dhavy�so Mah�munihi Chchando-Nushtup Thadha Dh�vo Bhaghav�n Dh�vagee-Suthaha Amruth�m Soothbhavo Bheejam Shakthir Dh�vaki Nandhanaha Thris�m� Hrudhayam Thasya Sh�nthyarth� Viniyujyathe 20 Vishnum Jishnum Mah�vishnum Prabhavishum Mah�swaram Anaika Roopa Dhaithy�ntham Nam�mi Purushoth-Thamam Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasran�ma Sthothra Mah�manthrasya Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi Anushtup Ch-Chandaha Sri Mahavishnu Param�thm� Sirm�n Nar�yano D�vath� Amruth�m Shoothbavo B�nurithi Beejam D�vakee Nandhan Srasht�thi Sakthihi Uthbava Kshobhano D�va Ithi Paramo Manthraha Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam Sh�rngadhanva Gadh�dhara Ithyasthram Radh�ngap�ni Rakshobhya Ithi N�thram Thris�ma S�maka S�m�thi Kavacham Aanandam Parbrahm�thi Yonihi Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha Sri Viswaroopa Ithi Dhy�nam Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Jap� Viniyogaha Dhy�nam Ksheerodhanvath Pradh�s� Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthik�n�m Mal�k Lupth�sanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha N�thr� Karn�vas� Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami Shaanth�k�ram Bhujagasayanam Padhmanabham Sur�sam Vishw�dh�ram Gaganasadhrusham M�gavarnam Subhangam Lakshmi K�ntham Kamalanayanam Yogihrudhy�na Gamyam Vandh� Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shiras� Chathurbhujam 5 Chayayam Parijathasya H�ma Simhasano Parihi Aasina Mam-Bhutha-Shy�ma-M�yadaksha Malankrutham Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye Om Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo �vacha Yogo Yoga Vitham N�tha Prdh�na Purusheshwaraha Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5 Appr�yo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha Prabhuth Shrikuth�ma Pavithrm Manglam Param Eashana Pr�nadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha Anuththamo Dur�darsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10 Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha Vasur Vasumanas Sathya Sam�thm� Sammitha-Samaha Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha Vedo Veda Vidhav Yango Ved�ngo Vedvith Kavihi Lok� Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15 Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha V�dyo Vaidyas-Sad�-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu Atheendriyo Mah�m�yo Mahothsaho Mahabalaha Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi Anir Deshya Vabhu Shreema-Nam�yathm� Mah�-Thri-Dhruk Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi Aniruddas Surananndo Govindo Gvind�m Pathihi 20 Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha Hiranya Nabhas Suthap� Padmanabha Prajapthihi Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandh�tha Sandhim�m-Stiraha Ajo Durmarshanas-Sh�sth� Vishruth�tm� Surarih� Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha Nimisho Nimishas Sragvi V�chaspathi Rutharathee Agraneer Gramanee Shreeman Ny�yo N�th� Sameeranaha Sahasra Murth� Vishv�tm� Sahas-R�kshas-Sahasrapath Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25 Suprasada Prasan�thma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha Varthano Vartham�naksha Vivikta Shruth Sagaraha Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha Ojas-Th�jo Dhyuuthidhara Prak�shatm� Prat�panaha Ruddhas Spasht�-Ksharo Manthra-Chandr�mshur Bhaskarathdhyuthihi 30 Amruth�m Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Par�kramaha Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana P�vano Nalaha Kamah� Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith Ishto Vishishta Thist�shta Shikandi Nahursho Vrushaha Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha Achyutha Prathitha Pranaha Pr�natho Vasuvanujaha Ap�m-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35 Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau V�hanaha Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Jan�swaraha Anukoola Shath�vartha Padmi Padma Nibhekshanaha Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth Maharthrir Ruthro Vruthathma Mah�ksho Garudadvajaha Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi Sarva Lakshana Laksha�yo Lakshmiv�n Samithanjayaha Viksharo Rohitho Margo H�thur Damodara Sahaha Maheetharo Mah�bhogo Vegav�nami Thashanaha 40 Uthbhava Shobhano D�va Shreegarba Parmeshvaraha Karanam K�ranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha Ramo Vir�mo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha Veera Shakthimath�m Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha Vaikunta Purusha Pr�na Pr�nadha Pranava Prathuhu Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45 Vishth�ra Sth�varas-Sth�nu Pram�nam Beejama Vyayam Artho Nartho Mahakosho Mah�bhogo Mahadhanaha Anirvinna Sth�vishtobua Dharmayubo Mah�makaha Nakshathra N�mir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha Yag�a Ejyo Mah�jyascha Krathu Sathram Sath�ngkadhihi Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth Manoharo Jithakrodho Virab�hur Vith�ranaha Sw�pna Swavasho Vy�pi Naikathma Naik Karmakruth Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50 Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam Avignatha Sahasramshur Vidh�ta Krutha Lakshanaha Gapasthin�mi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha Aadi D�vo Mah�d�vo D�v�sho Devabruthguruhu Uththaro Gopathir Gopth� Gn�nkamya Pur�thanaha Sharira Bhoothabruth Bhokth� Kapindro Purdakshinaha Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama Vinayo Jaya Sathyando D�rshaha Sathvatham Pathihi Jeevo Vinayith�-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55 Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha Maharshi Kapila Acharya Kritag�o Metini Pathihi Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu M�ha Var�ho Govinda Sushenah Kanak�-Ngadhi Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadh�dh�raha Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahaman�ha Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60 Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha Divas-Sprug Sarva-Drug-Vy�so Vachaspathi-Rayonijaha Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam Shubaangah Shaantidha Srasht� Kumudhah Kuvaleshayaha Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha Sreevatsa-Vaksh� Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65 Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha Vichitaatma Vidh�yaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha Archishm�-Narchita Kumbho Vishudhaatma Vishodhanaha Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70 Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha Mahakramo Mahakarm� Mah�tej� Mahoragaha Maha-Krathur Mah�yajva Mahayagno Maha Havihi Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha Purna Purayith� Punya Punya Keerti Ranamayaha Manojavas Theerthagaro Vasur�dh� Vasupradhaha Vasupradho V�sudevo Vasur Vasuman�-Havihi Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75 Bhoot�vaso V�sudevo Sarv�su Nilayo Nalaha Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dh�par�jitaha Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha Suvarnavarno Hemaango Var�ngash Santha Nangathi Veeraha Visham Shoonyo Drut�shee Rachalas Chalaha Am�ni M�ndho Manyo Lokswami Trilokdhruk Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dhar�-Dharaha 80 Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brud�m Varaha Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadh�-Grajaha Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkap�t Sam�varto Nivrutt�tma Durjayo Duradikramaha Dhurilabo Durgamo Durgo Dur�v�so Dur�rih� Shubaango Lokas�ranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha Indra Karma Mah�karm� Krutakarm� Krut�gamaha Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85 Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha Mah�hrudho Mah�kartho Mah�bhootho Mah�nidhihi Kumudha Kundhara Kundha Parjanya P�vano Nilaha Amrut�sho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrut�panaha Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Ch�nuraan-Dhranishoo Dhanaha Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayan�shanaha Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mah�n Adhruta Svadruta Sv�sya Pr�gvamso Vamsa-Vardhanaha 90 Bh�rabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-K�madhaha Ashrama Shramana Ksh�ma Suparno V�yu V�hanaha Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayit� Damaha Apar�jita Sarvashaho Niyanth� Niyamo Yamaha Satvava�n S�tvika Saty� Saty� Dharma P�rayanaha Abhipr �ya Priy�r Horha Priyakrit Preetivardhanaha Vihay� Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu Ravir Virochana Surya Savith� Ravi-Lochanaha Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha Anirvirna Sadh�masrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95 San�t San�t-Anamah Kapila Kapiravyaha Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha Shabdh�tika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshmin�m Varaha Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha Utt�rano Dushkruthih� Punyo Dur-Swapna Nashanaha Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bay�pahaha Chathurasro Gabheer�thma Ivdhisho Vy�dhsho Dhisaha 100 An�thir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchir�ngadhaha Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Par�kramaha Ad�ra Nilayo Dh�th� Pushpa H�sa Praj�-Garaha Urdhvaga Satpat� Ch�ra Pr�nadha Pranava Pranaha Pram�nam Pr�na Nilaya Pr�nabrut Pr�na Jivanaha Tatvam Tatva Videk�tma Janma Mrutyu Jar�thigaha Bhoorbhuva Svastha-Srusth�ra Savita Prapit�mahaha Yog�o Yag�apatir Yajva Yagn�ngo Yagna V�hanaha Yag�abrudth Yag�akruth Yag�ee Yag�abhug Yag�a S�dhanaha Yagn�ndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mann�dha Evacha Atmayoni Svayam J�to Vaikh�na S�mag�yanaha Devaki Nandhana Shruast� Kshideesha P�pa N�shanaha Sanghabrun Nandagi Chakri Sh�rnga Dhanva Gadh� Dharaha Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharan�yudhaha Sarva Prharan�yudha Om Nama Ithi Vana Mali Gadhi Sh�rngi Shangi Chakri Chanandhagi Shreeman Narayano Vishnur V�sudeva Abhirakshathu 108 (Repeat Three Times) Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mah�tmanaha N�mn�m Sahasram Divy�n�m Asheshena Prakeertitham Ya Idham Shrunuy� Nityam Yaschabhi Parikeertay�th N�shubam Prapnuyath Kimchit Somutr�ha-Cha-Manavaha Vedhaantago Bhr�mana-Sy�t Kshatriyo Vijayee Bhavet Vaishyo Dhana Samruta-Sy�t Shoodhra Sukha-M�v�pnuyat Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthm�pnuyath K�m�-Navapnuyat Kami Praj�rti Ch�pnuy�t Praj�m Bhaktim�n Ya Sathodhd�ya Shuchi-Sthagaham�nasaha Sahasram V�sudevasya N�mn�-Metath Prakeertayedh 5 Yasha Prapnoti Vipulam Y�dhi Pr�dh�nya-Mevacha Achal�m Shriya M�pnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam Nabhayam Kvachit�pnoti Veeryam Tejascha Vindhati Bhavat-Yarogo Dyutim�n Bala Roopa Gun�nvitaha Rog�rto Muchyate Rog�th Baddho Muchyetha Bhandh�na�th Bhay�n Muchyeta Bheethasthu Muchyet�pana �pataha Durg�n-Yadhitharat-Y�shu Purusha Purushotamam Stuvan N�ma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha V�sudev�shrayo Martyo V�sudeva Parayanaha Sarva P�pa Vishuddh�tma Y�dhi Brahma San�thanam 10 Na V�sudeva Bhakt�n�-Mashubham Vidhyate Kvachith Janma Mrutyu Jar� Vy�dhi Bhayam Naivo Paj�yathe Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha Yujyet�tma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi Nakrodho Na Cha M�tsaryam Na Lobho N�shubh� Pathihi Bhavanthi Kruta Puny�n�m Bhakt�nam Purushottame Dhyausa Chandhr�rka Nakshtr� Kamdhisho Bhoor Mahodatihi V�sudevasya Veeryena Vidrut�ni Mah�tmanaha Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam Jagathvas� Varthath�tham Krushnasya Sasar�saram 15 Indhriy�ni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi V�sudev�tmak�n Y�hoohu Kshetram Kshetrangya Evacha Sarv�kam�na M�ch�ra Prathamam Parikalphithaha Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha Jangam� Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam Yogo Gy�nam Tad� Saankhyam Vidhya Shilp�dhi Karmacha Vedha Shaastr�ni Vigy�na Metat Sarvam Jan�rdhanath Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha Treen Lokan Vy�pata Bhoot�tma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20 Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vy�sena Keertidam Pad�thya Ichch�t Purusha Shr�eya Pr�pthum Sukhani Cha Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu V�puyayam Bhajanthiye Pushkar�ksham Nadhey�nti Par�bhavam Nadheyanti Par�bhava Om Nam Iti Arjuna Uvacha Padma Patra Vish�l�ksha Padman�bha Surottama Bhakt�n�m Anurakt�n�m Tr�t� Bhava Jan�rdhana Shree Bhagavan Uvacha Yo Maam N�ma Shahasrena Shtotu Michathi P�ndava Soham�kena Slokena Stuta Evana Sumshayaha Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi Vy�sa Uv�cha V�sanaadh V�sudevasya Vasitam Bhuvanatrayam Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe Sri V�sudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25 Parvat Uvacha Kenopayena Lakhuna Visnor N�ma Sahasrakam Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho Ishwara Uvacha Shreer�ma R�ma R�m�thi Ram� R�me Manoram� Sahasra N�ma Thattulyam R�ma N�ma Varanan� (Repeat This Verse Three Times) Shree R�ma Nama Var�nana Om Nama Ithi Brahmo Uvacha Namo Swananth�ya Sahasra Murthay� Shasra Padakshi Siroru B�have Sahasra N�mne Purush�ya S�swate Sahasr Kodi Yugad�rine Namaha Sahasra Kodi Yuga D�rine Nam Om Nama Ithi Sanjaya Uvacha Etra Yogeshwara Krishno Yatra P�rtho Dhanur Dharaha Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama Shree Bhagavan Uvacha Ananya Shinttha Yantom� Yejan� Paryu P�sathe Tesham Nityabhiyukt�n�m Yogakshemam Vah�myaham 30 Paritranaya Sadhunam Vin�sh�ya Cha Dhushkrut�m Dharma Samsath�pan�rth�ya Sambhav�mi Yuge Yuge Art� Vishann� Shithil�scha Bheeth� Koreshu Cha Vyathishu Vartam�n�h� Samkeertya Nar�yana Shabta M�tram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu K�yena V�ch� Manasendriyerva Budhy�tma N�va Prakrut� Swabh�vath Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Nar�yan�yetu Samarpay�mi.

Comments

Purchase Tracks