Vishnu Sahasranamam - 2007

Vishnu Sahasranamam - 2007

Movie Info

  • Singers

   M. S. SUBBULAKSHMI
  • Lyricists

   NR
  • Music Directors

   NA
  • Mood/Type

   Bhajan

  • Views

   304427

  • Purchase Track

Vishnu Sahasranamam lyrics

Om Shukl�m Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam 
Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthay� 

Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham 
Parasharathmajam Vand� Shukath�thum Thaponidhim 

Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanav� 
Namovai Brahmanidhay� V�sishtaya Namonamaha 

Avik�raya Shuddh�ya Nithy�ya Paramathman� 
Sadhaika Roopa Roopaya Vishnav� Sarvajishnav� 

Yasya Smarana Mathr�na Janma Samsara Bandhan�th 
Vimuchyath� Namas Thasmai Vishnav� Prabha Vishanv� 
Om Namo Vishnav� Praba Vishnav�. 5 

Shree Vaisham P�yana Uvacha 
Shruthv� Dharm�na S�sh�na P�vananicha Sarvashaha 
Yudhishtara Shanthanavam Punar�v�bya Bashatha 

Yudhishtira Uvacha 
Kim�kam Daivatham Loke Kim V�pyekam Par�yanam 
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur M�nav� Shubam 

Go Dharma Sarva Dharm�nam Bhavatha Paramo Mathaha 
Kim Japan Muchyath� Janthur Janma Sams�ra Bandhan�th 

Shree Bheeshm� Uvacha 
Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam 
Sthuvan N�ma Sahasr�na Purusha Saththo Thithaha 

Thameva Ch�r Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam 
Dhay�yan Sthuvan Namasyamsha Yajam�nas Thamevacha 10 

An�dhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram 
Lok�dhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukk� Thigo Bhav�th 

Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lok�n�m Keerthivardhanam 
Lokan�tham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam 

Esha M� Sarvadharm�n�m Dharmodhi Kathamo Mathaha 
Yath Bhakthy� Pundari K�ksham Sthavai Rar-Ch�n Nara Ssatha 

Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha 
Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Par�yanam 

Pavithr�m Pavithram Yo Mangal�n�ncha Mangalam 
Daivatham D�vath�n�ncha Bhooth�n�m Yovyaya Pith� 15 

Yatha Sarv�ni Bhooth�ni Bhavanthy�dhi Yug�gam� 
Yasmimscha Pralayam Y�nthi Punar�va Yugakshay� 

Thasya Loka Pradh�nasya Jagan-N�dhasya Bhoopath� 
Vishnor Nama Sahasrm M� Srunu P�pa Bhay�paham 

Y�ni N�m�ni Goun�ni Viky�th�ni Mah�thmanaha 
Rushibhi Parigeerth�ni Th�ni Vaksh�y�mi Bhoothay� 

Rushirn�mn�m Sahasrasya V�dhavy�so Mah�munihi 
Chchando-Nushtup Thadha Dh�vo Bhaghav�n Dh�vagee-Suthaha 

Amruth�m Soothbhavo Bheejam Shakthir Dh�vaki Nandhanaha 
Thris�m� Hrudhayam Thasya Sh�nthyarth� Viniyujyathe 20 

Vishnum Jishnum Mah�vishnum Prabhavishum Mah�swaram 
Anaika Roopa Dhaithy�ntham Nam�mi Purushoth-Thamam 

Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasran�ma Sthothra Mah�manthrasya 
Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi 
Anushtup Ch-Chandaha 
Sri Mahavishnu Param�thm� Sirm�n Nar�yano D�vath� 
Amruth�m Shoothbavo B�nurithi Beejam 
D�vakee Nandhan Srasht�thi Sakthihi 
Uthbava Kshobhano D�va Ithi Paramo Manthraha 
Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam 
Sh�rngadhanva Gadh�dhara Ithyasthram 
Radh�ngap�ni Rakshobhya Ithi N�thram 
Thris�ma S�maka S�m�thi Kavacham 
Aanandam Parbrahm�thi Yonihi 
Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha 
Sri Viswaroopa Ithi Dhy�nam 

Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Jap� Viniyogaha 

Dhy�nam 

Ksheerodhanvath Pradh�s� Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthik�n�m 
Mal�k Lupth�sanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha 

Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi 
Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha 

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha N�thr� 
Karn�vas� Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi 

Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi 
Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami 

Shaanth�k�ram Bhujagasayanam Padhmanabham Sur�sam 
Vishw�dh�ram Gaganasadhrusham M�gavarnam Subhangam 

Lakshmi K�ntham Kamalanayanam Yogihrudhy�na Gamyam 
Vandh� Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham 

Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham 
Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam 
Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham 

Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe 
Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave 

Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam 
Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shiras� Chathurbhujam 5 

Chayayam Parijathasya H�ma Simhasano Parihi 
Aasina Mam-Bhutha-Shy�ma-M�yadaksha Malankrutham 

Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam 
Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye 


Om 

Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu 
Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha 

Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi 
Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo �vacha 

Yogo Yoga Vitham N�tha Prdh�na Purusheshwaraha 
Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha 

Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha 
Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha 

Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha 
Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha 5 

Appr�yo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu 
Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha 

Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha 
Prabhuth Shrikuth�ma Pavithrm Manglam Param 

Eashana Pr�nadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi 
Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha 

Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha 
Anuththamo Dur�darsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan 

Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha 
Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha 10 

Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha 
Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha 

Vasur Vasumanas Sathya Sam�thm� Sammitha-Samaha 
Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi 

Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha 
Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha 

Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha 
Vedo Veda Vidhav Yango Ved�ngo Vedvith Kavihi 

Lok� Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha 
Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha 15 

Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha 
Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu 

Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha 
Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha 

V�dyo Vaidyas-Sad�-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu 
Atheendriyo Mah�m�yo Mahothsaho Mahabalaha 

Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi 
Anir Deshya Vabhu Shreema-Nam�yathm� Mah�-Thri-Dhruk 

Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi 
Aniruddas Surananndo Govindo Gvind�m Pathihi 20 

Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha 
Hiranya Nabhas Suthap� Padmanabha Prajapthihi 

Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandh�tha Sandhim�m-Stiraha 
Ajo Durmarshanas-Sh�sth� Vishruth�tm� Surarih� 

Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha 
Nimisho Nimishas Sragvi V�chaspathi Rutharathee 

Agraneer Gramanee Shreeman Ny�yo N�th� Sameeranaha 
Sahasra Murth� Vishv�tm� Sahas-R�kshas-Sahasrapath 

Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha 
Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha 25 

Suprasada Prasan�thma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu 
Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha 

Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi 
Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha 

Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha 
Varthano Vartham�naksha Vivikta Shruth Sagaraha 

Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu 
Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha 

Ojas-Th�jo Dhyuuthidhara Prak�shatm� Prat�panaha 
Ruddhas Spasht�-Ksharo Manthra-Chandr�mshur Bhaskarathdhyuthihi 30 

Amruth�m Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha 
Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Par�kramaha 

Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana P�vano Nalaha 
Kamah� Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu 

Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha 
Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith 

Ishto Vishishta Thist�shta Shikandi Nahursho Vrushaha 
Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha 

Achyutha Prathitha Pranaha Pr�natho Vasuvanujaha 
Ap�m-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha 35 

Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau V�hanaha 
Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha 

Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Jan�swaraha 
Anukoola Shath�vartha Padmi Padma Nibhekshanaha 

Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth 
Maharthrir Ruthro Vruthathma Mah�ksho Garudadvajaha 

Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi 
Sarva Lakshana Laksha�yo Lakshmiv�n Samithanjayaha 

Viksharo Rohitho Margo H�thur Damodara Sahaha 
Maheetharo Mah�bhogo Vegav�nami Thashanaha 40 

Uthbhava Shobhano D�va Shreegarba Parmeshvaraha 
Karanam K�ranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha 

Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha 
Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha 

Ramo Vir�mo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha 
Veera Shakthimath�m Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha 

Vaikunta Purusha Pr�na Pr�nadha Pranava Prathuhu 
Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha 

Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha 
Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha 45 

Vishth�ra Sth�varas-Sth�nu Pram�nam Beejama Vyayam 
Artho Nartho Mahakosho Mah�bhogo Mahadhanaha 

Anirvinna Sth�vishtobua Dharmayubo Mah�makaha 
Nakshathra N�mir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha 

Yag�a Ejyo Mah�jyascha Krathu Sathram Sath�ngkadhihi 
Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam 

Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth 
Manoharo Jithakrodho Virab�hur Vith�ranaha 

Sw�pna Swavasho Vy�pi Naikathma Naik Karmakruth 
Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha 50 

Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam 
Avignatha Sahasramshur Vidh�ta Krutha Lakshanaha 

Gapasthin�mi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha 
Aadi D�vo Mah�d�vo D�v�sho Devabruthguruhu 

Uththaro Gopathir Gopth� Gn�nkamya Pur�thanaha 
Sharira Bhoothabruth Bhokth� Kapindro Purdakshinaha 

Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama 
Vinayo Jaya Sathyando D�rshaha Sathvatham Pathihi 

Jeevo Vinayith�-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha 
Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha 55 

Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha 
Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha 

Maharshi Kapila Acharya Kritag�o Metini Pathihi 
Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu 

M�ha Var�ho Govinda Sushenah Kanak�-Ngadhi 
Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadh�dh�raha 

Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha 
Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahaman�ha 

Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha 
Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha 60 

Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha 
Divas-Sprug Sarva-Drug-Vy�so Vachaspathi-Rayonijaha 

Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku 
Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam 

Shubaangah Shaantidha Srasht� Kumudhah Kuvaleshayaha 
Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha 

Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha 
Sreevatsa-Vaksh� Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha 

Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha 
Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha 65 

Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha 
Vichitaatma Vidh�yaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha 

Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha 
Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha 

Archishm�-Narchita Kumbho Vishudhaatma Vishodhanaha 
Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha 

Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha 
Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi 

Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha 
Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha 70 

Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha 
Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha 

Mahakramo Mahakarm� Mah�tej� Mahoragaha 
Maha-Krathur Mah�yajva Mahayagno Maha Havihi 

Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha 
Purna Purayith� Punya Punya Keerti Ranamayaha 

Manojavas Theerthagaro Vasur�dh� Vasupradhaha 
Vasupradho V�sudevo Vasur Vasuman�-Havihi 

Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha 
Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha 75 

Bhoot�vaso V�sudevo Sarv�su Nilayo Nalaha 
Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dh�par�jitaha 

Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman 
Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha 

Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam 
Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha 

Suvarnavarno Hemaango Var�ngash Santha Nangathi 
Veeraha Visham Shoonyo Drut�shee Rachalas Chalaha 

Am�ni M�ndho Manyo Lokswami Trilokdhruk 
Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dhar�-Dharaha 80 

Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brud�m Varaha 
Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadh�-Grajaha 

Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi 
Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkap�t 

Sam�varto Nivrutt�tma Durjayo Duradikramaha 
Dhurilabo Durgamo Durgo Dur�v�so Dur�rih� 

Shubaango Lokas�ranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha 
Indra Karma Mah�karm� Krutakarm� Krut�gamaha 

Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha 
Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee 85 

Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha 
Mah�hrudho Mah�kartho Mah�bhootho Mah�nidhihi 

Kumudha Kundhara Kundha Parjanya P�vano Nilaha 
Amrut�sho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha 

Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrut�panaha 
Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Ch�nuraan-Dhranishoo Dhanaha 

Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha 
Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayan�shanaha 
Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mah�n 
Adhruta Svadruta Sv�sya Pr�gvamso Vamsa-Vardhanaha 90 

Bh�rabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-K�madhaha 
Ashrama Shramana Ksh�ma Suparno V�yu V�hanaha 

Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayit� Damaha 
Apar�jita Sarvashaho Niyanth� Niyamo Yamaha 

Satvava�n S�tvika Saty� Saty� Dharma P�rayanaha 
Abhipr �ya Priy�r Horha Priyakrit Preetivardhanaha 

Vihay� Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu 
Ravir Virochana Surya Savith� Ravi-Lochanaha 

Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha 
Anirvirna Sadh�masrshi Lokhadhistana-Madhbutaha 95 

San�t San�t-Anamah Kapila Kapiravyaha 
Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha 

Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha 
Shabdh�tika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha 

Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshmin�m Varaha 
Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha 

Utt�rano Dushkruthih� Punyo Dur-Swapna Nashanaha 
Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha 

Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bay�pahaha 
Chathurasro Gabheer�thma Ivdhisho Vy�dhsho Dhisaha 100 

An�thir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchir�ngadhaha 
Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Par�kramaha 

Ad�ra Nilayo Dh�th� Pushpa H�sa Praj�-Garaha 
Urdhvaga Satpat� Ch�ra Pr�nadha Pranava Pranaha 

Pram�nam Pr�na Nilaya Pr�nabrut Pr�na Jivanaha 
Tatvam Tatva Videk�tma Janma Mrutyu Jar�thigaha 

Bhoorbhuva Svastha-Srusth�ra Savita Prapit�mahaha 
Yog�o Yag�apatir Yajva Yagn�ngo Yagna V�hanaha 

Yag�abrudth Yag�akruth Yag�ee Yag�abhug Yag�a S�dhanaha 
Yagn�ndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mann�dha Evacha 

Atmayoni Svayam J�to Vaikh�na S�mag�yanaha 
Devaki Nandhana Shruast� Kshideesha P�pa N�shanaha 

Sanghabrun Nandagi Chakri Sh�rnga Dhanva Gadh� Dharaha 
Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharan�yudhaha 

Sarva Prharan�yudha Om Nama Ithi 

Vana Mali Gadhi Sh�rngi Shangi Chakri Chanandhagi 
Shreeman Narayano Vishnur V�sudeva Abhirakshathu 108 
(Repeat Three Times) 

Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mah�tmanaha 
N�mn�m Sahasram Divy�n�m Asheshena Prakeertitham 

Ya Idham Shrunuy� Nityam Yaschabhi Parikeertay�th 
N�shubam Prapnuyath Kimchit Somutr�ha-Cha-Manavaha 

Vedhaantago Bhr�mana-Sy�t Kshatriyo Vijayee Bhavet 
Vaishyo Dhana Samruta-Sy�t Shoodhra Sukha-M�v�pnuyat 

Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthm�pnuyath 
K�m�-Navapnuyat Kami Praj�rti Ch�pnuy�t Praj�m 

Bhaktim�n Ya Sathodhd�ya Shuchi-Sthagaham�nasaha 
Sahasram V�sudevasya N�mn�-Metath Prakeertayedh 5 

Yasha Prapnoti Vipulam Y�dhi Pr�dh�nya-Mevacha 
Achal�m Shriya M�pnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam 

Nabhayam Kvachit�pnoti Veeryam Tejascha Vindhati 
Bhavat-Yarogo Dyutim�n Bala Roopa Gun�nvitaha 

Rog�rto Muchyate Rog�th Baddho Muchyetha Bhandh�na�th 
Bhay�n Muchyeta Bheethasthu Muchyet�pana �pataha 

Durg�n-Yadhitharat-Y�shu Purusha Purushotamam 
Stuvan N�ma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha 

V�sudev�shrayo Martyo V�sudeva Parayanaha 
Sarva P�pa Vishuddh�tma Y�dhi Brahma San�thanam 10 

Na V�sudeva Bhakt�n�-Mashubham Vidhyate Kvachith 
Janma Mrutyu Jar� Vy�dhi Bhayam Naivo Paj�yathe 

Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha 
Yujyet�tma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi 

Nakrodho Na Cha M�tsaryam Na Lobho N�shubh� Pathihi 
Bhavanthi Kruta Puny�n�m Bhakt�nam Purushottame 

Dhyausa Chandhr�rka Nakshtr� Kamdhisho Bhoor Mahodatihi 
V�sudevasya Veeryena Vidrut�ni Mah�tmanaha 

Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam 
Jagathvas� Varthath�tham Krushnasya Sasar�saram 15 

Indhriy�ni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi 
V�sudev�tmak�n Y�hoohu Kshetram Kshetrangya Evacha 

Sarv�kam�na M�ch�ra Prathamam Parikalphithaha 
Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha 

Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha 
Jangam� Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam 

Yogo Gy�nam Tad� Saankhyam Vidhya Shilp�dhi Karmacha 
Vedha Shaastr�ni Vigy�na Metat Sarvam Jan�rdhanath 

Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha 
Treen Lokan Vy�pata Bhoot�tma Bungthe Vishva Bhugavyaha 20 

Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vy�sena Keertidam 
Pad�thya Ichch�t Purusha Shr�eya Pr�pthum Sukhani Cha 

Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu V�puyayam 
Bhajanthiye Pushkar�ksham Nadhey�nti Par�bhavam 

Nadheyanti Par�bhava Om Nam Iti 

Arjuna Uvacha 
Padma Patra Vish�l�ksha Padman�bha Surottama 
Bhakt�n�m Anurakt�n�m Tr�t� Bhava Jan�rdhana 

Shree Bhagavan Uvacha 
Yo Maam N�ma Shahasrena Shtotu Michathi P�ndava 
Soham�kena Slokena Stuta Evana Sumshayaha 
Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi 

Vy�sa Uv�cha 
V�sanaadh V�sudevasya Vasitam Bhuvanatrayam 
Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe 
Sri V�sudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25 

Parvat Uvacha 
Kenopayena Lakhuna Visnor N�ma Sahasrakam 
Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho 

Ishwara Uvacha 
Shreer�ma R�ma R�m�thi Ram� R�me Manoram� 
Sahasra N�ma Thattulyam R�ma N�ma Varanan� (Repeat This Verse Three Times) 
Shree R�ma Nama Var�nana Om Nama Ithi 

Brahmo Uvacha 
Namo Swananth�ya Sahasra Murthay� Shasra Padakshi Siroru B�have 
Sahasra N�mne Purush�ya S�swate Sahasr Kodi Yugad�rine Namaha 
Sahasra Kodi Yuga D�rine Nam Om Nama Ithi 

Sanjaya Uvacha 
Etra Yogeshwara Krishno Yatra P�rtho Dhanur Dharaha 
Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama 

Shree Bhagavan Uvacha 
Ananya Shinttha Yantom� Yejan� Paryu P�sathe 
Tesham Nityabhiyukt�n�m Yogakshemam Vah�myaham 30 

Paritranaya Sadhunam Vin�sh�ya Cha Dhushkrut�m 
Dharma Samsath�pan�rth�ya Sambhav�mi Yuge Yuge 

Art� Vishann� Shithil�scha Bheeth� Koreshu Cha Vyathishu Vartam�n�h� 
Samkeertya Nar�yana Shabta M�tram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu 

K�yena V�ch� Manasendriyerva Budhy�tma N�va Prakrut� Swabh�vath 
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Nar�yan�yetu Samarpay�mi.

Comments

Purchase Tracks